capsalera_cal_veganic

Aspectes legals

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment del deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, es faciliten les següents dades: La persona titular de domini web calveganic.com és Cristian Rosich Clua, amb domicili a aquests efectes al carrer Roser 77, 2n 1a, 08004, Barcelona, i NIF 47644383k. Correu electrònic de contacte: calveganic@calveganic.com.

 

2. USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de calveganic.com atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Les esmentades condicions s’aplicaran independentment de les condicions generals de contractació que resultin d’obligat compliment.

 

3. ÚS DEL PORTAL

Calveganic.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a calveganic.com o als llicenciants als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (per exemple, serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que calveganic.com ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

a) Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;

b) Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

c) Provocar danys en els sistemes físics i lògics de calveganic.com, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

d) Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Calveganic.com es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública, o que , al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, calveganic.com no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 

4. PROTECCIÓ DE DADES

Calveganic.com compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Les dades registrades es guarden en un fitxer intern propietat de calveganic.com, i en cap cas seran cedides a terceres persones, sota cap finalitat. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició enviant un mail a mail@calveganic.com.

 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Calveganic.com, per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com dels elements continguts en ell (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de calveganic.com o bé de les seves llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de calvegnic.com. L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de calveganic.com. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de calveganic.com.

 

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Calveganic.com no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

7. MODIFICACIONS

Calveganic.com es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal: canviar, suprimir o afegir els continguts i els serveis que es prestin, i també la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

 

8. ENLLAÇOS

En cas que en calveganic.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, calveganic.com no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. Calveganic.com no assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

9. DRET D’EXCLUSIÓ

Calveganic.com es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals d’ús.

 

10. GENERALITATS

Calveganic.com perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal, i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Calveganic.com podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí esmentades, degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres condicions degudament publicades.

 

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre calveganic.com i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals.